Giới thiệu về nhà trường

trường TH Vừ A Dính thành lập ngày 01/01/2009